Foto: Søren Zeuth/Kollaps

yahoossa (1947)

  • Annonce

    © PR

* vore korrespondancer og meddelelser yahoossa fra yahooti forudskikker vi et par orienterende geografiske og historiske oplysninger /

yahooti er et lille land befolket med yahooer, nord for yahooti ligger neyhooti og mod øst jahati / mod syd grænser yahooti til et stort land, hvor jaheutscherne lever / jaheutscherne lider av en ejendommelig, arvelig sygdom, svasticitis eller dobbeltmundethed, der ytrer sig ved at en ny mund danner sig på tværs av den gamle, samtidig med at mundvigene frygtelig forvrides / indtil for kort tid siden var jaheutscherne stolte derav og foragtede alle andre nationer, hvis borgere de mishandlede på det frygteligste, når de fik fat på dem / et særmærke for dem var at de savlede med alle fire mundvige ikke bare når de var sultne, men også når de hørte musik / de kaldte sig nu jahitschlere, og havde en mægtig appetit, fordi de tyggede med begge munde på en gang / det varede derfor ikke længe, så havde de slugt alle nabolandene, også det lille yahooti /

jahitschlernes fjender fik dog endelig samlet sig sammen til at bekrige dem, og jahitschlerne blev spærret inde i deres eget land, som sejrherrerne delte imellem sig / svasticitisen søger hver sejrherre at kurere på sin måde / daguerne syr mundene sammen med ståltråd, mens jahitschlerne piber som rotter; ouihooerne giver dem så lidt at spise, at de kun har brug for den ene mund; yeshooerne eksperimenterer sig frem med hæfteplaster og frimærkepapir, mens endelig yayhhooerne lader mændene gå og kysser pigerne, hvilket begge parter synes er en meget behagelig måde at få lukket munden på /

i den tid jahitschlerne holdt yahooti besat, tjente mange yahooer store penge på jahitschlerne / det blev de andre yahooer selvfølgelig rasende over, og yahootis regering bestemte derfor, at sådanne yahooer først måtte regnes for rigtige yahooer igen, når de havde tjent lige så mange penge på pæne yahooer, som de før havde tjent på de fæle jahitschlere /

* en lille yahoopige franzi siehoff havde spillet for mange jahitschlere under krigen / radioens musikchef milligram bestemte derfor at hun for at sone sin skyld også skulle spille for mange yahooer / men han turde ikke sætte hende ind i et lille studie og bede hende spille en lille sonate, for så kunde han ikke få at vide hvormange yahooer der virkelig hørte på hende / derfor besluttede han at hun skulde spille til en stor koncert / det var klogt av milligram, ja, det var radiotisk / desværre blev lille franzi sjælelig forkølet på den første prøve, så det hele blev ikke til noget, og det var ihvertfald ikke milligram eller kajåge der smittede hende, for de var der slet ikke /

* en nationalt fremragende musikskribent er dr. halma heilberg; hun var med til at give det sidste jahitschlerske musiktidsskrift dødsstødet, ihvertfald skrev hun korrespondancer i det under hele krigen, lige til det gik ind / ifølge gængs praksis er hun nu blevet straffet for denne fortjenstfulde virksomhed, idet hun har tvangsindlagt sig som yahootisk redaktør av det store yayhhootiske tidsskrift »the curious musketeer«, hvor hun tappert med pen og albuer kæmper for sin store kongstanke, atter at få bragt det gamle klokkespil halma frem i lyset /

* i yahootis hovedstad buyaport ligger den store kirke notre dame, hvor den navnkundige n. o. rasmus er organist / en dag under krigen hørte en forbipasserende yahoo orgelspil fra kirken, han sneg sig derind og fandt til sin forundring en mængde jahitschlersoldater, der sad og bævrede med deres fire mundvige ved den liflige musik / yahooen ilede hurtigt op til orglet for at se hvem der spillede så skønt; men hvem skildrer hans forbløffelse da han sagte lukker orgeldøren op og finder orglet tomt, der var no rasmus!! siden er det ofte sket at en yahoo, synes at høre eller se noget, men ser han så rigtig til, så er der ingenting, der er no rasmus!!

* apropos rasmus / ifølge egen beretning i det stedlige aftenblad udsatte n. o. rasmus sig kort før krigen for væmmelige mistanker, idet han foretog en rejse til den jahitschlerske propagandaby shelterbrook / hensynsløst modigt forfægtede han der overfor de fanatiske jahitschlere det standpunkt at hans gamle kollega buksetud var en ægte yahoo / hvor er det synd at gamle buksetud ikke kan gøre gengæld /

* apropos buksetud / digtekunsten i yahooti står på et meget højt stade, som man også må vente det av et så kunstforstandigt og kunstbegejstret folk / følgende digt om to av landets største komponister er blevet så populært at det ligesom danner bunden i det brede folks æstetiske bevidsthed / desværre har oversættelsen berøvet digtet en del av dets oprindelige musikalske vellyd:

der er forskel på mukke- og buksetud,
hvad den sidste skrev, fik han aldrig ud;
den første får derimod fluks givet ud,
hvad han ikke har skrevet, yahood, yahood!

Foto: Søren Zeuth/Kollaps

* det nære samarbejde mellem redagistrene puréh og surensen, der naturligt er fremgået av sammenslutningen av yahootis to musiktidsskrifter, har gjort det muligt at undgå at puréh selv udsender ekstranumre av »døende musik« som reklame for babusopranen karen og at surensen selv engagerer babysopranen jytte til sin forening »collocum« / godsindede yahooer har jo ikke kunnet forstå disse handlinger så godt som ondsindede / redagistrene vil for fremtiden ordne sig sådan at reklamenumre av det forenede tidsskrift kun vil blive udsendt for hverandres koner, og engagementer vil for jyttes vedkommende ske til »gymnastica« og for karens vedkommende til »collocum« /

* dirigistren mogens wiindrikke blev under krigen tvunget til jahati, men er nu en så hyppig og velset gæst derovre, at det ofte er svært for ham, når han vågner om morgenen at vide om han er i yahooti eller jahati / han griber da blot telefonen, præsenterer sig som »moogens wiiiindrikke« og ytrer derefter ønske om at få et eller andet tilfældigt som fx. en banan, en taxi, en radiotransmission eller et dut-dut-orkester / hvadenten modparten nu indleder med »hvad vil de« og ender med »nej« eller begynder med »hvad ønsker hr. wiindrikke« og ender med »jaha«, så er al tvivl forsvundet /

* apropos wiindrikke / det var chefredaktør, forfatter d. e. sverre der kaldte wilndrikke for en toscanini for derved at klargøre for sin læser at wiindrikke ikke kunde dirigere et orkester / man forstår nu bedre koncertmester carlo andersen. (undskyld navneligheden) der for et stykke tid siden kaldte d. e. sverre for violinist /

* en anden berømt redaktør er kritikomposten johann abraharn peter / han er en gennemærlig sjæl og har som følge derav visse særheder / når han således har overværet en koncert fuldstændig, underskriver han sin anmeldelse med det fulde navn johann abraham peter / når han derimod kun har overværet del av den, underskriver han sig j. a. p. / er det endelig så uheldigt at han må anmelde en koncert, han næsten ikke har overværet, fx. fordi han har måttet lade sig fremkalde efter opførelsen av en av sine egne kompositioner et andet sted samme aften, så undertegner han sig bare - r. / av hensyn til publikum han dog nu tænkt sig at udvikle systemet yderligere, således at han vil undertegne sig med de bogstaver av navnet der svarer til den del av koncerten han har overværet, fx. jo, anna, bra, ha, te, osv. / publikum ved altså nu at er anmeldelsen undertegnet hamper, har anmelderen hørt noget av koncertens sidste del, hvorefter han er gået i et nødvendigt ærinde for pligtopfyldende at vende tilbage til sidste nummer /

apropos johann abraham peter / det er hans musik salig hugomann har karakteriseret med ordene fræk, festlig og fornøjelig / hvilken genial evne til at ramme i hvert faldt et av tre søm på hovedet /

* yahoonavne er svære, man må huske at johann abraham peter er kritikompost og ikke må forveksles med jens abraham peter, der er pro-fessor, -fit og -fos / jeppe er ikke en forkortelse av jens peter, sålidt som denne har forlangt jeppe, der er kompressor og absolut ikke berører hinanden /

Foto: Søren Zeuth/Kollaps

* yahootis statsradio modtog fornylig følgende brev:

dear feje and milligram, darlings,

you can also not be it acquaintance / here let you the one monk after the other monkey sing broadcast, mens an other one has keeped sig such on the mat for all the wartime / why don't you let me sing every other week, it should be a selffollow specially now, when you know that i am been chamberchantress / and when you seatly let me go up, you let such a very large soprano as me sing in such a very little »te deum« of this very peculiar jeppe, and then you pay me unashamed little /

for the forward i will have 1 dollar pr. tone and this sum shall be raised with 10%, for every tone over my sharp twostretched e, and with 20% over my flat overstretched a / for every h i can place in my coloratures and elsewhere between the notes i will have additional 50 cents, that you know it /

but for that you shall not say that i am too gready, i will admit you 5% rabat on certain tones, because i am not so uncritish over for myself that i not know that i don't reach all tones with the same, but more gliding from neden and afterhands, whyfore you shall not pay full price for them, even if i seem it is a very nice little charm more / and then i will only have 75 cents for all tones beneath onestretched e, which you alligevel cannot hear /

if you will not go in on this, you can ran and hop, and i will go to metropolitan where they all are lounging after me because i am so daily and am thrilling so well !

exeuse very much that i am writing in
english, that's for my trying
yours else lovely little sweetheart
edith

Foto: Søren Zeuth/Kollaps

* ifølge meddelelse fra yeshooti er den kendte dagukomponist sjoskatovaritsj påny faldet i unåde og for tredie gang blevet skudt / der er mange i yahooti der ikke forstår nødvendigheden av al den ballade hver gang sjoskatovaritsj skal have en ny latinpris /

*** udnævnelse til houyhnhnm *** den jævne yahoo er et retfærdighedstørstende individ der elsker at sige sin mening på tværs av alle høje og lave herrer / at blive erklæret for en houyhnhnm er den højeste udmærkelse en yahoo kan give, og den er for første gang tildelt yahootisk operasanger henry pure som oprejsning for en urimelig forbigåelse /

* siden det er rygtedes i yahooti, at deres korrespondent er ankommet til landet flokkes alle fremstående mænds og kvinders gode venner og elskværdige bekendte om ham for dog endelig at sikre sig at den eller den bliver nævnt i korrespondancen / deres korrespondent må deroverfor betone at alle værdige nok efterhånden skal blive omtalt, men at man må forsøge at udvise nogen beherskelse og tålmodighed, selv om ens yndling ikke er med i første omgang /

hnuy illa nyha majah
yahoo,
gnnayh.

Foto: Søren Zeuth/Kollaps

Fokusartikler