Foto: Søren Zeuth/Kollaps

Redaktionsskifte (1947)

  • Annonce

    © PR

 

I Dansk Musiktidsskrift 22. Aargang 1947 Nr. 1 fandtes (ovenf. p. 24) i Rubrikken »yahoossa« følgende Notits:

»i yahootis hovedstad buyaport ligger den store kirke notre dame, hvor den navnkundige n. o. rasmus er organist / en dag under krigen hørte en forbipasserende yahoo orgelspil fra kirken, han sneg sig derind og fandt til sin forundring en mængde jahitschlersoldater, der sad og bævrede med deres fire mundvige ved den liflige musik / yahooen ilede hurtigt op til orglet for at se hvem der spillede så skønt; men hvem skildrere hans forbløffelse da han sagte lukker orgeldøren op og finder orglet tomt, der var no rasmus!! siden er det ofte sket at en yahoo synes at høre eller se noget, men ser han så rigtig til, så er der ingenting, der er no, rasmus!!«

Da denne Notits efter de udgivende Organisationers Opfattelse indeholdt en Sigtelse mod Domorganist N. O. Raasted for nationalt uværdigt Forhold under Besættelsen, afkrævede de Redaktørerne en nærmere Redegørelse for de til Grund for Notitsen liggende Forhold, ledsaget af Krav om en uforbeholden Beklagelse af det passerede, saafremt Sigtelsen maatte være uholdbar.

Under de i den Anledning stedfundne Forhandlinger opnaaedes ikke et for Udgiverorganisationerne tilfredsstillende Resultat, hvorefter Domorganist N. O. Raasted anlagde Sag mod den ansvarlige Redaktør, mag. art. Gunnar Heerup, for Æresfornærmelse.

I et Retsmøde i Københavns Byrets 13. Afd. den 4. Juni 1947 forligtes Sagen dermed, at mag. art. Gunnar Heerup til Retsbogen afgav følgende Erklæring:

»I Dansk Musiktidsskrift Nr. 1 1947 har jeg, Redaktør Heerup, i Artiklen Yahoossa omtalt Domorganist N. O. Raasted paa en Maade, der naturligt læst i den givne Sammenhæng forstaas, som om jeg dermed sigtede Herr Raasted for at have arrangeret en eller flere Koncerter for tyske Soldater under Besættelsen i Frue Kirke, samt paa anden Maade udvist unational Optræden.

I den Anledning har Herr Raasted anlagt Retssag imod Bladet, efter at det f ra Bladet var blevet nægtet at afgive en klar Undskyldning.

Denne Sag er i Dag forligt, saaledes at jeg giver Domorganist Raasted uforbeholden Undskyldning for den i Artiklen liggende Sigtelse for unational Optræden, idet jeg bemærker, at der under Retssagen ikke paa noget Punkt er blevet fremført Forhold mod Herr Raasted, der kunde karakteriseres som national uværdig, ligesom det under Retssagen er blevet bevist, at Herr Raasted ingensinde har arrangeret Koncerter for tyske Soldater.

Sagen er herefter af Herr Raasted blevet hævet, idet jeg dels har forpligtet mig til at betale Herr Raasteds Sagsomkostninger med Kr. 200,00, dels at betale et Beløb, stort Kr. 200,00 til Vor Frue Kirkes Menighedsarbejde, idet Herr Raasted paa sin Side ikke har ønsket personligt at faa tilkendt noget Beløb, for den ham med Urette overgaaede Tort.«

Efter dette Udfald af Retssagen har der indenfor de udgivende Organisationer været Enighed om, at saavel mag. art. Gunnar Heerup som mag. art. Søren Sørensen, der har vedkendt sig sit Medansvar for Notitsens Fremkomst, har krænket deres kontraktlige Forpligtelser og har begaaet et saadant Fejlgreb, at det maa anses for uønsket, at de fortsætter som Redaktører af Dansk Musiktidsskrift, hvorfor de er fratraadt deres Stillinger.

I deres Sted har Udgiverorganisationerne fra og med dette Nummer antaget Musikbibliograf Sigurd Berg og Musikkritiker Frede Schandorf Petersen som Redaktører, førstnævnte med Ansvar overfor Presseloven.

Organisationerne beklager, at de har maattet afbryde Samarbejdet med de hidtidige Redaktører, af hvilket mag. art. Gunnar Heerup gennem mange Aar paa forskellige Omraader har indlagt sig betydelige Fortjenester af dansk Musikliv, og tilføjer, at Tidsskriftets Spalter vil staa begge d'Herrer aabne for Indlæg under den nye Redaktions Ansvar.

sign. Hakon Børresen,
Dansk Tonekunstner Forening.

sign. Thorvald Nielsen,
Musikpædagogisk Forening.

sign. Knudåge Riisager,
Dansk Komponist-Forening.

sign. Flemming Weis,
Det unge Tonekunstnerselskab.

Foto: Søren Zeuth/Kollaps

Fokusartikler